BRUNSSUM

Laatste update 22-8-2016: VVD Parkstad en Omstreken brengt een bezoek aan Düsseldorf

Klik op het LinkedIn logo voor het profiel van VVD Brunssum op LinkedIn.

Klik op het Instagram logo voor VVD Brunssum op Instagram.

   Huisregels website en social mediakanalen VVD

Uitnodiging


VVD Parkstad en Omstreken brengt een bezoek aan Düsseldorf

22-8-2016
Geachte VVD leden,
Op vrijdag 7 oktober 2016 brengt VVD Parkstad en Omstreken een bezoek aan Düsseldorf.
Lees verder >>


 


Advertentie VVD


Column bij Perspectiefnota 2017

1-7-2016
Lopende door Brunssum is een stad zichtbaar die in de afgelopen 6 jaar een duidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Nieuwe scholen met brede maatschappelijke voorzieningen zijn gebouwd, een prachtig nieuw zorgplein is in gebruik genomen en de Brikke Oave en het nieuwe Lindeplein zijn een lust voor het oog. Stuk voor stuk knappe ontwikkelingen, zeker als het wordt afgezet ten opzichte van de macro economische omstandigheden.
Lees verder >>
Advertentie Hallo Brunssum & Onderbanken >>


 

Woordmelding


Woordmelding VVD fractie bij de Perspectiefnota 2017

12-7-2016
Voor ons ligt de perspectiefnota 2017. Binnen de planning- en control cyclus de start richting beleidskeuzes voor 2017 en verdere jaren. Daarbij geldt dat de input voor de perspectiefnota wordt gevormd door het voorlopige jaarrekeningresultaat van 2015, de reeds bestaande meerjarenbegroting en eventuele wijzigingen vanuit de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Voor ons als Gemeenteraad dan ook het moment om de gewenste prioriteiten aan te geven en aan te geven welke beleidsvoorstellen vanuit het college onze steun genieten. Als VVD fractie zullen wij dat dan ook zeker doen.
Lees verder >>


Standpunt VVD


Discussie etnisch profileren

4-6-2016
Vorige week heeft de politie rapper Typhoon staande gehouden omdat de politie vraagtekens zette bij zijn persoon in combinatie met de auto waarin hij reed. Naar aanleiding hiervan is een discussie ontstaan over de vraag of het goed is als de politie zich in haar werkwijze zou laten leiden door etnisch te profileren.
Lees verder >>


 

Persbericht


VVD Brunssum blij met komst uitrukpost ambulance in Brunssum

24-6-2016
De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie Brunssum constant aandacht gevraagd voor de overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Parkstad Limburg en in het bijzonder in onze eigen gemeente Brunssum. Uit onderzoek is gebleken dat in Brunssum de overschrijding van de aanrijtijden regelmatig voorkomt. Het aanrijden vanuit de ambulancepost Sittard zou mogelijk een oplossing zijn om de overschrijdingen te reduceren. Uit de laatste cijfers bleek dat deze oplossing weinig heeft bijgedragen aan het bekorten van de aanrijtijden. De VVD-fractie Brunssum heeft ook als mogelijke oplossing aangedragen om een ambulance te stationeren in Brunssum.
Lees verder >>


Art 43 RvO


Wet Taaleis in de bijstand

2-6-2016
Op 1 januari 2016 is de Wet Taaleis in de bijstand ingegaan. Dat betekent dat van bijstandaanvragers verwacht wordt dat ze de Nederlandse taal beheersen of deze gaan leren. Voor mensen die al bijstand ontvangen gelden de taaleisen vanaf 1 juli 2016 aanstaande.
Lees verder >>


 

Art 43 RvO


Uitruklocatie ambulance

3-6-2016
De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie Brunssum constant aandacht gevraagd voor de overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Parkstad Limburg en in het bijzonder in onze eigen gemeente Brunssum.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vluchtelingen-afspraak is afspraak

4-5-2016
Donderdag 12 november 2015 heeft de Gemeenteraad van Brunssum een besluit genomen betreffende de noodopvang van vluchtelingen in Brunssum. Het besluit behelsde dat maximaal 200 vluchtelingen zouden worden opgevangen voor de duur van maximaal één jaar, ingaande op 1 december 2015. De VVD Brunssum fractie hecht veel belang aan deze afspraak, daar deze namelijk tot stand is gekomen op basis van de nadrukkelijke feedback vanuit de Brunssumse gemeenschap. Zij gaven ons als Gemeenteraad heel duidelijk aan dat zij het belangrijk vonden te weten hoeveel vluchtelingen werden opgevangen en voor welke periode dit zou zijn. De VVD Brunssum spreekt daarom nu ook nadrukkelijk uit dat deze afspraak dan ook de afspraak dient te blijven.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Landelijke VVD verkiezingsprogramma


Uitnodiging: Voor input landelijke VVD verkiezingsprogramma

20-5-2016
Momenteel is de landelijke verkiezingsprogrammacommissie druk doende met het schrijven van het landelijk verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.
Wij willen graag van u weten wat u belangrijke punten vindt voor in het landelijke verkiezingsprogramma van de VVD dat in het najaar van 2016 zal worden vastgesteld. Hebt u ideeën of suggesties? Kom dan op maandag 13 juni om 20.00 uur naar Café d’r Klinge, Pancratiusplein 47 6411 JZ Heerlen. En kom van gedachten wisselen met de voorzitter van de landelijke verkiezingsprogrammacommissie Jan Anthonie Bruijn (Lid van de Eerste Kamer).
Lees verder >>


Art 43 RvO


Open brief SV Brunssum

20-2-2016
Vrijdag 19 februari is richting u en ons als Raadsleden een open brief vanuit voetbalvereniging SV Brunssum binnengekomen. In deze brief wordt vanuit SV Brunssum zorg uitgesproken over de staat van hun voetbalvelden. Het blijkt voor zowel de junioren als de senioren teams in de koude wintermaanden ontzettend moeilijk om een training door te laten gaan, om over het spelen van wedstrijden nog maar te zwijgen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Art 43 RvO


Pinautomaat in Treebeek

18-4-2016
Meermaals heeft de VVD Brunssum fractie reeds aandacht gevraagd voor het opnieuw realiseren van een pinautomaat buiten in Treebeek. Laatstelijk nog tijdens de auditcommissie van 23 februari 2016. Vanuit uw kant werd toen aangegeven dat de verwachting was dat een pinautomaat buiten op korte termijn geregeld zou worden. De VVD Brunssum bemerkt echter dat het sindsdien stil is rondom dit onderwerp. Wij zouden daarom wederom aandacht willen vragen voor dit onderwerp.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vragen op grond van art 43 RvO inzake de Starterslening

4-2-2016
Tot voor kort bood de Gemeente Brunssum starters op de woningmarkt de mogelijkheid tot het verkrijgen van een renteloze Staterslening. Dit bood starters, op het moment dat het aankoopbedrag van een huis te hoog was voor hun bruto inkomen, meer mogelijkheden om hun eerste koopwoning te kopen. Doordat de Rijksoverheid financieel bijdraagt aan deze leningen, was het bovendien voor de Gemeente Brunssum een relatieve voordelige manier om hun burgers hierin te faciliteren.
De VVD fractie heeft echter begrepen dat het geld dat beschikbaar was voor de starterslening in de Gemeente Brunssum inmiddels op is en dat dit niet tijdig gesignaleerd is geworden door de gemeente. Hierdoor hebben een aantal starters ten onrechte de veronderstelling gehad dat er nog budget was om met de starterslening hun huis aan te schaffen. Tevens begrepen wij dat u niet voornemens bent opnieuw over te gaan tot het beschikbaar stellen van budget voor startersleningen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Art 43 RvO


(Drugs)overlast bij VV de Leeuw

23-2-2016
VV de Leeuw is binnen Brunssum een vooruitstrevende vereniging met een belangrijke maatschappelijke functie voor jong en oud. Een gegeven dat zich bijvoorbeeld vertaalt naar een groot aantal actieve voetbalteams. Als mede werd een unieke start gemaakt met een samenwerking tussen Radar en de voetbalvereniging voor het bieden van dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Het mag voor zich spreken dat hier vele vrijwillige uren in gestoken worden om alles op een positieve manier in goede banen te leiden. Met regelmaat zijn er mensen van vroeg tot laat bij de club aanwezig.
Lees verder >>
Antwoord >>


Diversen


Programmabegroting 2016

10-11-2015
Vandaag behandelen wij de programmabegroting 2016. Voor ons als Raadsleden het moment om de beleidsmatige en financiële kaders te stellen. Het mag dan ook voor zich spreken dat wij als VVD fractie de voorliggende begroting, vanuit onze kaderstellende rol, op een positief kritische manier hebben bekeken.
Zo zijn wij als VVD Brunssum verheugd met het feit dat wij in 2019 een structureel sluitende begroting weten te presenteren, zonder dat wij de burger daarvoor extra hoeven te belasten.
Ook doet het de VVD Brunssum tot op zekere hoogte deugd te zien dat niet getornd hoeft te worden aan het Brunssumse voorzieningenniveau. De “oude” voorzieningen blijven in stand, terwijl aan de andere kant een aantal prachtige nieuwe voorzieningen, zoals de nieuwe brede scholen en de nieuwe Brikke Oave, zorgplein, centrumplan Treebeek, tot stand zijn gekomen.
Woordmelding Programmabegroting 2016 >>
VVD Amendement Lastenverlichting >>
VVD Motie 1 Verenigingen >>
VVD Motie 2 Uitbreiding formatieplaatsen sociaal rechercheur >>
VVD Motie 3 Kunstwerk Distelenveld >>
VVD Motie Periodiek Actualiseren Nota Reserves en Voorzieningen >>


 

Art 43 RvO


Vragen op grond van art 43 RvO inzake Zorgelijke cijfers overlijden hart- en vaatziekten

3-2-2016
Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (periode 2009-2012) blijkt dat de sterfte in Limburg door hart- en vaatziekten tot de hoogste in Nederland behoort. Zuid-Limburg is landelijk zelfs koploper met een score die 15 procent hoger ligt dan het nationaal gemiddelde. Uitgesplitst naar gemeenten blijkt de gemeente Brunssum met een percentage van 132 procent in Limburg de plaats waar de meeste mensen overlijden door hart- en vaatziekten.
Lees verder >>
Antwoord >>


Advertentie


Bent u hier bezorgd over?

30-10-2015

Lees verder >>


 

Advertentie


Bent u het met deze oplossingsrichtingen eens?

30-10-2015

Lees verder >>


Advertentie


De VVD staat voor een veilig Brunssum

25-6-2015
Over de veiligheid in Brunssum maakt de VVD geregeld opmerkingen in de raad van Brunssum over o.a. auto-inbraken, vernielingen in m.n. het centrum, huftergedrag, winkeldiefstallen, woninginbraken, bedreigingen, mishandelingen, straatroof en zakkenrollerij. Telkenmale wordt de VVD “teruggefloten” met de mededeling dat bij het meldpunt van de gemeente (045 527 8686) en de politie die zaken niet bekend zijn, dus niet spelen.
Lees verder >>


 

Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake pilot WhatsAPP-wijk

6-10-2015
Inbrekers mijden buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen na een inbraak of na het opmerken van verdachte personen. In Tilburgse wijken waar WhatsApp-buurtwachten actief zijn, is het aantal inbraken al gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg. Zo hebben wij kunnen vernemen uit de media.
Lees verder >>
Antwoord >>


Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake Betere Buren

13-6-2015
Betere Buren heeft als mensontwikkelbedrijf een voortvarende start gemaakt. Momenteel biedt Beter Buren op meerdere terreinen diensten aan.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake WOZL

13-6-2015
De kosten van de WOZL rijzen de pan uit.
Lees verder >>
Antwoord >>


Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake Kredietbank Limburg

10-6-2015
Na een reeks van moeizame jaren lijkt het erop dat de resultaten bij de Kredietbank Limburg verbeteren, ingegeven door lagere huisvestingskosten. Dat zou het voor Brunssum aantrekkelijk kunnen maken om uit te stappen en alleen die activiteiten af te nemen die wenselijk zijn.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Motie afvaltarieven Rd4 2016


Tarieven inzameling afvalstoffen Rd4

11-6-2015
Tijdens de raadsvergadering van 9 juni 2015 heeft de VVD Fractie met de overige coalitiepartijen en de SP een motie ingediend om te onderzoeken of de tarieven inzameling afvalstoffen Rd4 niet te hoeven worden verhoogd.
Lees verder >>
Lees verder >>


Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake aanpak bijstandsfraude

6-5-2015
In Trouw van 30 april jl. geeft Irma Heintzberger, voorzitter van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) aan dat gemeenten in gevallen van bijstandsfraude vooral de gemakkelijke kleine gevallen aanpakken en de grote fraudezaken links laten liggen
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel 43


Vragen op grond van art 43 inzake inbraak en vernielingen Kerkstraat

9-6-2015
De VVD-fractie bereikt wederom berichten dat een behoorlijk aantal bewoners/winkeliers in de Kerkstraat en omgeving centrum de afgelopen week slachtoffer zijn geworden van vernielingen en inbraak.
Lees verder >>
Antwoord >>


Artikel 43


Art 43 Vuurkuil St. Vincentius

14-10-2014
De VVD-fractie heeft over de vuurkuil van Scouting St. Vincentius de navolgende vragen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Programmabegroting


Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2015

04-11-2014
De VVD Brunssum is tevreden over de manier wij zaken in Brunssum met en voor elkaar geregeld hebben.
Lees verder >>


Artikel


VVD Brunssum steunt de actie van de VVD fractie in het Limburg Parlement.

14-7-2014
Verkeersminister Dobrindt (CSU, zusterpartij van het CDA) heeft maandag 7 juli jl. aangekondigd dat hij vanaf januari 2016 tol wil gaan heffen op alle wegen in Duitsland en hiervoor een tolvignet wil invoeren.
Lees verder >>


 

Artikel 43


Art 43 Hekwerk Landgoed Brunssheim

23-9-2014
Geconstateerd is dat er sinds geruime tijd een hekwerk geplaatst is nabij Landgoed Brunssheim. Ten aanzien van bovenstaande ontvangen wij dan ook gaarne antwoord op volgende vragen.
Lees verder >>
Antwoord >>
Antwoord op vervolgvragen >>


Artikel 43


Autowasmiddag Scouting de Landgraaf

26-6-2014
Scouting de Landgraaf is bijna 70 jaar een sterk gewortelde vereniging binnen de Gemeente Brunssum. Primair biedt Scouting de Landgraaf wekelijks aan jong en oud zeer te waarderen bezigheden binnen hun verschillende speltakken. Deze bezigheden hebben tot doel bewustzijn te creëren in teamwork, samenwerk en bewuste omgang met de natuur en elkaar. Dat men daar binnen Scouting de Landgraaf goed in slaagt blijkt wel uit de vele maatschappelijke activiteiten die zij in gezamenlijkheid uitvoeren voor het generen van eigen (extra) inkomsten.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel


Overeenkomst voor behoud en versterking NAVO-basis Brunssum

10-7-2014
Op donderdag 10 juli 2014 ondertekenden de NAVO en het Nederlandse Ministerie van Defensie een overeenkomst voor de toekomst van de NAVO-basis in Brunssum, JFC Headquarters Brunssum.
Lees verder >>

VVD Brunssum is trots dat de lobby van Arno de Haas (VVD Brunssum) en Erik Koppe (VVD Limburg) in 2010 heeft geloond.
Zie hier de brief aan Minister-president Rutte >>
Antwoord Minister-president >>


Artikel 43


Veiligheid overstekende kinderen Afnorth International School

10-6-2014
De (ondersteunings)fractie van de VVD vindt dat Brunssum als goed gastheer van de Navo in zijn algemeenheid en van de Afnorth International School (AIS) in het bijzonder ook moet zorg dragen voor de veiligheid van de kinderen/studenten van deze school.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Artikel 43


Plaatsen van verdeelcentra voor het glasvezelnetwerk van Reggefiber

20-6-2014
De (ondersteunings-)fractie van de VVD Brunssum heeft vernomen dat Reggefiber ten behoeve van het aangelegde glasvezelnetwerk in Brunssum gestart is met het plaatsen van verdeelgebouwen. Naar wij begrepen betreffen het kleine gebouwtjes met de omvang van een garagebox. Voor het tot stand brengen van de huisaansluitingen op het glasvezelnetwerk schijnen de verdeelcentra essentieel te zijn. De VVD Brunssum zou graag van het college van B&W meer informatie krijgen over de verdeelcentra.
Lees verder >>
Antwoord >>


Volg ons ook via Twitter en Facebook