BRUNSSUM

Laatste update 11-10-2016: Vragen op grond van art 43 RvO inzake Kunstgrasvelden

Klik op het LinkedIn logo voor het profiel van VVD Brunssum op LinkedIn.

Klik op het Instagram logo voor VVD Brunssum op Instagram.

   Huisregels website en social mediakanalen VVD

Art 43 RvO


Kunstgrasvelden

11-10-2016
In het televisieprogramma Zembla werd afgelopen woensdagvond aandacht besteed aan mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels - het zogeheten SBR-rubbergranulaat - in kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zijn.
Lees verder >>


 


Uitnodiging


VVD Parkstad en Omstreken brengt een bezoek aan Düsseldorf

22-8-2016
Geachte VVD leden,
Op vrijdag 7 oktober 2016 brengt VVD Parkstad en Omstreken een bezoek aan Düsseldorf.
Lees verder >>


 

Art 43 RvO


parkeergelegenheid St. Clemenskerkje

28-9-2016
Tijdens de raadsvergadering van juli jl. heeft de raad van de gemeente Brunssum unaniem besloten om het St. Clemenskerkje te Brunssum aan te wijzen als officiële trouwlocatie van de gemeente Brunssum.
Lees verder >>


Advertentie VVD


Column bij Perspectiefnota 2017

1-7-2016
Lopende door Brunssum is een stad zichtbaar die in de afgelopen 6 jaar een duidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Nieuwe scholen met brede maatschappelijke voorzieningen zijn gebouwd, een prachtig nieuw zorgplein is in gebruik genomen en de Brikke Oave en het nieuwe Lindeplein zijn een lust voor het oog. Stuk voor stuk knappe ontwikkelingen, zeker als het wordt afgezet ten opzichte van de macro economische omstandigheden.
Lees verder >>
Advertentie Hallo Brunssum & Onderbanken >>


 

Woordmelding


Woordmelding VVD fractie bij de Perspectiefnota 2017

12-7-2016
Voor ons ligt de perspectiefnota 2017. Binnen de planning- en control cyclus de start richting beleidskeuzes voor 2017 en verdere jaren. Daarbij geldt dat de input voor de perspectiefnota wordt gevormd door het voorlopige jaarrekeningresultaat van 2015, de reeds bestaande meerjarenbegroting en eventuele wijzigingen vanuit de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Voor ons als Gemeenteraad dan ook het moment om de gewenste prioriteiten aan te geven en aan te geven welke beleidsvoorstellen vanuit het college onze steun genieten. Als VVD fractie zullen wij dat dan ook zeker doen.
Lees verder >>


Standpunt VVD


Discussie etnisch profileren

4-6-2016
Vorige week heeft de politie rapper Typhoon staande gehouden omdat de politie vraagtekens zette bij zijn persoon in combinatie met de auto waarin hij reed. Naar aanleiding hiervan is een discussie ontstaan over de vraag of het goed is als de politie zich in haar werkwijze zou laten leiden door etnisch te profileren.
Lees verder >>


 

Persbericht


VVD Brunssum blij met komst uitrukpost ambulance in Brunssum

24-6-2016
De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie Brunssum constant aandacht gevraagd voor de overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Parkstad Limburg en in het bijzonder in onze eigen gemeente Brunssum. Uit onderzoek is gebleken dat in Brunssum de overschrijding van de aanrijtijden regelmatig voorkomt. Het aanrijden vanuit de ambulancepost Sittard zou mogelijk een oplossing zijn om de overschrijdingen te reduceren. Uit de laatste cijfers bleek dat deze oplossing weinig heeft bijgedragen aan het bekorten van de aanrijtijden. De VVD-fractie Brunssum heeft ook als mogelijke oplossing aangedragen om een ambulance te stationeren in Brunssum.
Lees verder >>


Art 43 RvO


Wet Taaleis in de bijstand

2-6-2016
Op 1 januari 2016 is de Wet Taaleis in de bijstand ingegaan. Dat betekent dat van bijstandaanvragers verwacht wordt dat ze de Nederlandse taal beheersen of deze gaan leren. Voor mensen die al bijstand ontvangen gelden de taaleisen vanaf 1 juli 2016 aanstaande.
Lees verder >>


 

Art 43 RvO


Uitruklocatie ambulance

3-6-2016
De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie Brunssum constant aandacht gevraagd voor de overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Parkstad Limburg en in het bijzonder in onze eigen gemeente Brunssum.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vluchtelingen-afspraak is afspraak

4-5-2016
Donderdag 12 november 2015 heeft de Gemeenteraad van Brunssum een besluit genomen betreffende de noodopvang van vluchtelingen in Brunssum. Het besluit behelsde dat maximaal 200 vluchtelingen zouden worden opgevangen voor de duur van maximaal één jaar, ingaande op 1 december 2015. De VVD Brunssum fractie hecht veel belang aan deze afspraak, daar deze namelijk tot stand is gekomen op basis van de nadrukkelijke feedback vanuit de Brunssumse gemeenschap. Zij gaven ons als Gemeenteraad heel duidelijk aan dat zij het belangrijk vonden te weten hoeveel vluchtelingen werden opgevangen en voor welke periode dit zou zijn. De VVD Brunssum spreekt daarom nu ook nadrukkelijk uit dat deze afspraak dan ook de afspraak dient te blijven.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Landelijke VVD verkiezingsprogramma


Uitnodiging: Voor input landelijke VVD verkiezingsprogramma

20-5-2016
Momenteel is de landelijke verkiezingsprogrammacommissie druk doende met het schrijven van het landelijk verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.
Wij willen graag van u weten wat u belangrijke punten vindt voor in het landelijke verkiezingsprogramma van de VVD dat in het najaar van 2016 zal worden vastgesteld. Hebt u ideeën of suggesties? Kom dan op maandag 13 juni om 20.00 uur naar Café d’r Klinge, Pancratiusplein 47 6411 JZ Heerlen. En kom van gedachten wisselen met de voorzitter van de landelijke verkiezingsprogrammacommissie Jan Anthonie Bruijn (Lid van de Eerste Kamer).
Lees verder >>


Art 43 RvO


Open brief SV Brunssum

20-2-2016
Vrijdag 19 februari is richting u en ons als Raadsleden een open brief vanuit voetbalvereniging SV Brunssum binnengekomen. In deze brief wordt vanuit SV Brunssum zorg uitgesproken over de staat van hun voetbalvelden. Het blijkt voor zowel de junioren als de senioren teams in de koude wintermaanden ontzettend moeilijk om een training door te laten gaan, om over het spelen van wedstrijden nog maar te zwijgen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Art 43 RvO


Pinautomaat in Treebeek

18-4-2016
Meermaals heeft de VVD Brunssum fractie reeds aandacht gevraagd voor het opnieuw realiseren van een pinautomaat buiten in Treebeek. Laatstelijk nog tijdens de auditcommissie van 23 februari 2016. Vanuit uw kant werd toen aangegeven dat de verwachting was dat een pinautomaat buiten op korte termijn geregeld zou worden. De VVD Brunssum bemerkt echter dat het sindsdien stil is rondom dit onderwerp. Wij zouden daarom wederom aandacht willen vragen voor dit onderwerp.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vragen op grond van art 43 RvO inzake de Starterslening

4-2-2016
Tot voor kort bood de Gemeente Brunssum starters op de woningmarkt de mogelijkheid tot het verkrijgen van een renteloze Staterslening. Dit bood starters, op het moment dat het aankoopbedrag van een huis te hoog was voor hun bruto inkomen, meer mogelijkheden om hun eerste koopwoning te kopen. Doordat de Rijksoverheid financieel bijdraagt aan deze leningen, was het bovendien voor de Gemeente Brunssum een relatieve voordelige manier om hun burgers hierin te faciliteren.
De VVD fractie heeft echter begrepen dat het geld dat beschikbaar was voor de starterslening in de Gemeente Brunssum inmiddels op is en dat dit niet tijdig gesignaleerd is geworden door de gemeente. Hierdoor hebben een aantal starters ten onrechte de veronderstelling gehad dat er nog budget was om met de starterslening hun huis aan te schaffen. Tevens begrepen wij dat u niet voornemens bent opnieuw over te gaan tot het beschikbaar stellen van budget voor startersleningen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Art 43 RvO


(Drugs)overlast bij VV de Leeuw

23-2-2016
VV de Leeuw is binnen Brunssum een vooruitstrevende vereniging met een belangrijke maatschappelijke functie voor jong en oud. Een gegeven dat zich bijvoorbeeld vertaalt naar een groot aantal actieve voetbalteams. Als mede werd een unieke start gemaakt met een samenwerking tussen Radar en de voetbalvereniging voor het bieden van dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Het mag voor zich spreken dat hier vele vrijwillige uren in gestoken worden om alles op een positieve manier in goede banen te leiden. Met regelmaat zijn er mensen van vroeg tot laat bij de club aanwezig.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vragen op grond van art 43 RvO inzake Zorgelijke cijfers overlijden hart- en vaatziekten

3-2-2016
Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (periode 2009-2012) blijkt dat de sterfte in Limburg door hart- en vaatziekten tot de hoogste in Nederland behoort. Zuid-Limburg is landelijk zelfs koploper met een score die 15 procent hoger ligt dan het nationaal gemiddelde. Uitgesplitst naar gemeenten blijkt de gemeente Brunssum met een percentage van 132 procent in Limburg de plaats waar de meeste mensen overlijden door hart- en vaatziekten.
Lees verder >>
Antwoord >>Volg ons ook via Twitter en Facebook